Month: March 2018

ถ้ำขนาดเล็กอันเก่าแก่แห่งนี้ มีความเกี่ยวข้องกับตํานานการสร้างเมืองกระบุรีมาช้านาน โดยบริเวณด้านขวาของปากถ้ำจะมีถ้ำประดิษฐานพระพุทธรูป เรียกว่า ถ้ำพระ เมื่อเดินจากปากถ้ำเข้าไปภายในประมาณ 40 เมตร จะพบบันไดขึ้นสู่ด้านบน สามารถเดินทะลุออกมาภายนอกได้ ซึ่งเป็นบริเวณที่เชื่อกันว่ามีการนําเอาสมุนไพรที่หายากมาปลูกไว้ บรรยากาศภายในถ้ำค่อนข้างมืดและอับชื้นเนื่องจากเป็นที่อยู่อาศัยของค้างคาวจำนวนมาก

Read more

‘เซเดอร์เร่’ ส่งต่อความสุขในที่ทำงาน สู่กลุ่มคนโรคซึมเศร้า เซเดอร์เร่ ถูกคัดเลือกเป็น 1 ใน 20 สินค้าประเภทเครื่องเรือน ต้นแบบ เข้าร่วมโครงการ องค์กรแห่งความสุข หรือ Happy Workplace หลังจาก สสส. ส่งคณะทำงาน มาฝึกปฏิบัติ และให้ความรู้ด้าน Happy 8 เป็นเวลา 6 เดือน แก่กลุ่มตัวอย่างพนักงานเซเดอร์เร่ จำนวน 200 คน ส่งผลให้ สถานที่ทำงานมีความสุข และพนักงานมีความสุขจากการทำงานมากขึ้น

Read more