Category: Travel News

ที่นี่คือบึงน้ำธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุพรรณบุรี ความกว้างใหญ่ของบึงแห่งนี้มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2,700 ไร่ เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำตามอนุสัญญาแรมซาร์ คือประกอบด้วยพื้นที่ลุ่ม พื้นที่ราบลุ่ม พื้นที่ลุ่มชื้นแฉะ พื้นที่ฉ่ำน้ำ มีน้ำท่วม น้ำขัง พื้นที่พรุ พื้นที่แหล่งน้ำ ทั้งที่เกิดเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้าง

Read more